Verslag ALV

Verslag Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Ypestein

Datum: 21 februari 2012

1 Introductie

Max (als enig overgebleven bestuurslid) opent vergadering (exact om 20:00 uur)
Er zijn 13 aanwezigen (zie onderaan verslag de aanwezigheidslijst).

Bericht van verhindering: GJ Stokreef en Bas Ditmars en Avelien Kranenburg (kascommissie)

2 Begroting en Kas

 • Balansen (2010 & 2011) en begroting (2012) wordt rondgedeeld.
 • Kosten Ypeblad zijn er niet meer. Inkomsten overwegend door Oranjebal.
 • Kosten destijds van contributie zijn op € 5,- gezet.
 • Kosten en incasso zijn onderwerp van verdere discussie na vergadering.
 • Louis stelt voor om hele wijk een folder in de bus te doen.

Jacqueline Mulder constateerde met kascommissie dat het klopte.
Bonnetjes van Oranjebal konden niet gecontroleerd worden. Die worden apart geadministreerd door het Oranjebal.

3 Ontvlechten Wijkvereniging & Oranjebal

Werner introduceert zichzelf en verwelkomt Niels en Daan van het Oranjebal.

 • Ongeveer jaar geleden vroeg org. Oranjebal of ze zelfstandig verder konden
 • Hoofdreden is dat wijkvereniging slapend is/was en baten Oranjebal door Oranjebal naar eigen inzicht ingezet kunnen worden
 • Wijkvereniging wil ook zelf wel kleinschaliger opereren en bestuursleden willen ook eigenlijk de verantwoording voor zo’n event niet dragen

Allard geeft aan dat in het verleden het een mooie samenwerking was. Noemt het zelf ook sentiment. Vraagt zich af onder welke vlag dit dan doorgaat.

Niels vertelt dat ze een Stichting Oranjebal hebben opgericht. De statuten geven aan dat het als doelstelling heeft goede doelen te steunen en dergelijke. Er is geen uitkering voor bestuur etc. Ze gaan ook meer doen aan sponsoren. Dat kan ook makkelijker als stichting.

Werner gaat verder: Volgende stap is de vraag hoe uit elkaar te gaan. Met name de verdeling van het geld op de rekening is een punt van discussie geweest. Dingen die meespelen: leden, notaris en formeel, redding gemeente etc. Gemeente zegt: geld is bedoeld voor de activiteit (niet voor de club waar het heen gaat).

Voorstel naar Oranjebal is bedrag van € 10.000,- wat gaat naar de Stichting Oranjebal.

Vragenrondje aan Oranjebal levert de volgende punten op:

 • Giften van de Stichting zijn worden in en om Heiloo uitgegeven (vraag Louis)
 • Wat als Stichting binnen 2 jaar ophoudt (Jacqueline) – Antwoord: geld gaat naar vergelijkbaar doel (volgt in principe de activiteit)
 • Vraag Simone: maken jullie bekend waar geld heengaat. Antwoord: Ja
 • Allard vraagt of in voorkomende gevallen Oranjebal aan Wijkvereniging zou kunnen doneren. Niels geeft aan dat dat zou kunnen
 • Jacqueline vraagt nog wat details over hoe gescheiden (en sinds wanneer) de Ver. en het Bal opereren. Allard en Amber lichten toe.
 • In het begin was dat wel zo verteld Allard (Joost de Wijs was de laatste Ver. & Bal lid)

Voorstel wordt in stemming gebracht en niemand is tegen.

* Pauze *

4 Bestuursverkiezing

Louis en Werner worden gekozen als bestuursleden.

 • Werner Smakman als voorzitter (en neemt voorzitten vergadering over)
 • Louis Prinse wordt gekozen als secretaris.
 • Max Hoetjes blijft aan als penningmeester.

5 Activiteitenplanning

Statuten Vereniging worden op website gepubliceerd door Edwin.

Louis ligt activiteiten tot nu toe toe:

 • viswedstrijd nabeschouwing
 • eerste kinderdicso (dec)
 • tweede kinderdisco (carnaval)
 • decemberparty volwassenen – was geen succes

Louis vertelt over wat er gaat komen:

 • luilak optocht (FSH) – fanfare kan niet, misschien kinkeluters (boerenkapel)
 • jeu de boules (allard heeft nog heel veel jeu de boules sets)
 • viswedstrijd

6 Rondvraag

 • Jacqueline: Waarom ging decemberparty 2 jaar terug niet door. Band kwam niet opdagen (slecht weer) en veel mensen kwamen spontaan niet opdagen wegens slecht weer.
 • Jaques vraagt of we draaiboeken maken
 • Amber heeft nog wel wat liggen kwa draaiboek
 • Allard geeft Max compliment voor volharden wijkvereniging
 • Hans vraagt of we sponsoring op de website kunnen zetten
 • Natalie wil wel helpen in kascommissie

Einde vergadering

Aanwezig

 • Hans Koppelaar
 • Amber Sprenkeling
 • Natalie van ’t Boveneind
 • Jacqueline Mulder
 • Jacques van Linden
 • Peter Hageman
 • Jeroen Rodenburg
 • Max Hoetjes
 • Werner Smakman
 • Louis Prinse
 • Edwin Metselaar
 • Stefan Weel
 • Daan (Oranjebal)